Skip to main content

ÖHMI EuroCert® GmbH - системи за управление

Системите за управление могат да бъдат описани като инструмент за корпоративно управление. Те съдържат елементи (като задължения и задачи), които са координирани и обвързани помежду си по такъв начин, че да бъдат постигнати целите, заложени в компанията. Чрез структуриране и контролиране на оперативните процеси, както и чрез оптимизиране на всички съществуващи процеси в дадена организация, системите за управление систематично и целенасочено допринасят за успешната реализация на корпоративната политика.

Какви са предимствата на една система за управление/системите за управление?

 • Внедряване на процес на непрекъснато усъвършенстване в организацията
 • Постигане на прозрачност и стабилност за всички процеси
 • Създаване на ясни структури и ясни отговорности
 • Мониторинг и анализ на възприятията на клиентите,както и определяне на потребностите и очакванията на клиентите и по този начин увеличаване на тяхната удовлетвореност
 • Увеличаване на удовлетвореността на служителите/персонала
 • Предотвратяване на грешки и по този начин значително намаляване на разходите
 • Минимизиране на риска и, следователно, значително повече правна сигурност

Какви са предимствата за Вашата компания на външното и независимо сертифициране на системи за управление от страна на ÖHMI EuroCert®

 • Анализ на оперативните процеси
 • Прозрачност и по-добър контрол върху системите за управление
 • Развитие на фирмата, нейните политики и цели
 • Увеличаване на качеството на продуктите (включително и на услугите) и избягване на грешки, оценка на рисковете и възможностите
 • Холистичен и неутрален външен поглед на служителите, отделните процеси и системи, както и на свързаните с тях резултати
 • Яснота относно ефективността на лидерството,както и на процесите на непрекъснато подобрение
 • Подобрение на имиджа и повишена конкурентноспособност
 • Получаване на международно признати сертификати, които дават ясно потвърждение за успешната сертифицикация на вашата система за управление. По този начин можете да покажете както на наличните,така и на потенциалните си клиенти, че отдавате голямо значение на управлението на качеството и всяка година потвърждавате ефективността му от надежден сертифициращ партньор,какъвто е ÖHMI EuroCert®!