Skip to main content

Безопасност на фуражите: GMP+ - и GTP COCERAL сертификация

GMP+ сертификат като надежден инструмент за управление на риска и безопасността на фуражите на всички етапи от веригата за производство на храни и фуражи

Предимства от една ÖHMI EuroCert® сертификация по GMP+:

  • ясно доказателство за прилагането и спазването на законовите изисквания
  • достъп до световния пазар за фуражи
  • сигурност за Вашите търговски партньори
  • демонстрация на отговорност
  • подобрение на имиджа

linie 3ebene

Разрешително за GTP/COCERAL

COCERAL е европейското сдружение за търговия с зърнени храни, ориз, фуражи, маслодайни семена, зехтини, масла и мазнини. Развитият от COCERAL GTP-Код (Good Trading Practice) обхваща събиране/ получаване и складиране на зърнени храни, маслодайни семена, белтъчни растения и други растителни продукти както и странични продукти.

Въвеждането на GTP в хранително-вкусовата верига и фуражите осигурява прозрачност по отношение на сигурностт на храните и фуражите както и здравето на потребителя. Европейският GTP-Код е концепиран като съставна част на система за управление на качеството (ISО 9001:2008 и HACCP).

linie 3ebene

HACCP – HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT

HACCP-Концепцията е система, която служи като защита срещу сериозни опасности за здравето, които могат да бъдат предизвикани от хранителни продукти.

Конструкцията на HACCP-Концепцията се изгражда и определя от различните дефиниции. Те гарантират правилното й приложение. Критична Контролна Точка е етап, през който е от голямо значение да се избегне, да се отстрани или да се намали до допустима степен опасността за здравето, предизвикана от хранителни продукти. Опасност е фактор от биологичен, химичен или физически произход, който може да предизвика опасност за здравето.

Международно приета версия на HACCP-Концепцията се намира в правилника FAO/WHO Codex Alimentarius и е част от „Общи Принципи за Хигиена на Хранителните Продукти“.

ÖHMI EuroCert® GmbH може да оцени и подвърди съответствието на Вашата HACCP-Система с директивите на Codex Alimentarius.

Тези процедури се водят заедно със съответния HACCP-QM-Списък.

Angebot anfordern