Skip to main content

ÖHMI EuroCert® GmbH - Одити и одитиране

Принципите на ÖHMI EuroCert® GmbH включват запазване на независимостта, безпристрастността и безпристрастността на лицата, участващи в съответния процес на одитиране и сертифициране. Служителите и одиторите не подлежат на никакви инструкции (професионална свобода на избор) по отношение на тяхната професионална оценка, одитиране и вземане на решения.По този начин се гарантира строго разграничение на функциите за оценяване, одитиране и сертифициране. В случай на ползване на консултантски услуги от свързан орган се преразглежда заплахата за безпристрастност.

Одитът представлява систематично и случайно разследване. Целта на това изследване е да се определи дали системите за управление на качеството, околната среда, енергията и информационната сигурност, описани в дадено предприятие или организация, отговарят на изискванията на съответните стандарти (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 , ISO 50001 и т.н.) и на заложените в предприятието цели, дали отговорните служители са запознати с тях, дали се изпълняват и постигат желаните цели.