Skip to main content

 • ÖHMI EuroCert®:
  оценяване - одитиране - сертифициране

 • ÖHMI EuroCert®:
  оценяване - одитиране - сертифициране

 • ÖHMI EuroCert®:
  оценяване - одитиране - сертифициране

 • ÖHMI EuroCert®:
  оценяване - одитиране - сертифициране

Управление на Качество: ISO 9001
Управление на Качество: ISO 9001
Управление на околната среда:ISO 14001
Управление на околната среда:
ISO 14001
Информационни технологии: ISO 27001
Информационни технологии:
ISO 27001
Здраве и безопастност: ISO 45001
Здраве и безопастност: ISO 45001
Управление на Енергията: ISO 50001
Управление на Енергията: ISO 50001
Отпадъци
Отпадъци
Селско стопанство: GMP+ / GTP / COCERAL / NVO / HACCP
Селско стопанство: GMP+ / GTP / COCERAL / NVO / HACCP
REDcert – сертификационна система
REDcert – сертификационна система
AZAV / SGB III
AZAV / SGB III
Nursing Care Institutions
Nursing Care Institutions
ÖHMI EuroCert знак за сертификация
ÖHMI EuroCert знак за сертификация
Обучения и семинари
Обучения и семинари
 • Gebäude ÖHMI
 • Gebäude Narossa
 • ÖHMI Gebäude P2019

ÖHMI EuroCert®:

оценяване - одитиране - сертифициране

ÖHMI EuroCert® GmbH е акредитиран сертифициращ орган. Предоставяните сертификационни услуги са концентрирани основно в областите качество, безопастност и опазване на здравето, енергия, информационни технологии и опазване околна среда. Над 30 годишният ни професионален опит включва провеждане на одити и сертификация на системи за управление според ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, BS OHSAS 18001/ ISO 45001/ SCC и ISO 50001 както и цертификация според AZAV, EfbV, GMP+, REDcert и IT-Sicherheitskatalog.

ÖHMI EuroCert® GmbH е Вашият партньор за сертификации по всички значими стандарти.

 • Предлагаме Ви от един източник:
  • одобряване на институции и мерки съгласно Регламента за насърчаване на заетостта и Социалния Кодекс III ( AZAV/ SGB III)
  • Сертификацията за специализирани предприятия за извозване на отпадъци
  • издаване на свидетелства за съответствие, съгласно одобрената от BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/ Федерална служба за Земеделие и Изхранване) REDcert-System (редсерт система), според наредбата за устойчивост на биогоривата (Biokraft-NachV) или съгласно Наредбата за устойчивост на електроенергията от биомаса (BioSt-NachV)
  • От GMP+ International одобрени FSA-Сертификации, регулиращи областта на фуражите, и по-специално тяхната безопасност
  • Сертификация в съответствие с каталога за информационна сигурност съгласно чл. Раздел 11, параграф 1а от Закона за енергетиката

Актуални теми

 • На 12. Mарт 2018 бе публикуван международният стандарт за здраве и безопасност при работа (ЗБР) ISO 45001 и ще замени досеганшната норма BS OHSAS 18001. повече информация
 • Auditierung
 • Auge