Skip to main content

Управление на Енергията: сертификация на системи за управление на енергията по ISO 50001

EN ISO 50001 и DIN EN 16247-1: ползи от ефективност и потенциали за инкономии чрез енергийни одити

Управлението на енергията (УЕ) придобива все по-голямо значение в следствие на покачващите се цени на енергията, както и поради ускоряването, от страна на ЕС и немското правителство, на енергийния преход. В момента съществуват и от страна на законодателната система също изисквания, които биха могли да направят една система за управление на енергията необходима. Към тези изисквания спадат:

  • "Spitzenausgleich"-наредба за ефективни системи-SpaEfV
  • закон за енергийните услуги и други мерки за енергийна ефективност. Според европейската директива за енергийна ефективност 2012/27/ЕС всички организации, които по дефиниция на ЕС не спадат към групата на малките и средните предприятия (МСП), се задължават да осигурят провеждането на енергийни обследвания.
  • закон за енергията от възобновяеми източници

Разпознавайки ползите от ефективност и потенциалите за икономия при изразходването на енергия, Вашата организация, не само спазва законовите изисквания, но и си създава директни конкурентни предимства. Системите за управление на енергията по ISO 50001 подпомагат осезаемо изграждането на ефективни структури, откриването на подходящи потенциали и предприемането на необходимите мерки.

linie 3ebene

Благодарение на аккредитацията си по ISO 50001, ÖHMI EuroCert е в състояние да сертифицира Вашата система за управление на енергията. Нашият енергиен отдел включва:

  • сертификация по ISO 50001: акредитацията на ÖHMI EuroCert важи за сертификационната дейност във всички възможни сектори:

- Сектор А: лека и средно тежка промишленост

- Сектор Б: тежка промишленост

- Сектор В: сгради

- Сектор Г: комплекс от сгради

- Сектор Д: транспорт

- Сектор Е: минна индустрия

- Сектор Ж: селско стопанство

- Сектор З: енергиен доставчик

  • тестване на енергийни одити по DIN EN 16247-1 и
  • тестване на алтернативни системи по SpaEfV

Както при други системи за управление (СУК 9001, СУОС 14001, и.т.н.) оценяваме и при Вашата система за управление на енергията (СУЕ) съответствието й с ISО 50001 и документираме препоръките си в одит-доклади. Нормата е съвместима и с други стандарти за системи за управление (напр. ISО 9001, ISО 14001) като препокриването между нея и ISО 14001 е почти 50%.

За изготвяне на оферта кликнете тук.

EnM- списък на сертифицираните организации

Angebot anfordern