ÖHMI EuroCert: оценяване - одитиране - сертифициране

ÖHMI EuroCert е водещ независим и акредитиран сертифициращ орган. Предоставяните сертификационни услуги са основно в областите качество, безопастност и опазване на здравето, околна среда. Професионалният ни опит включва оценка, одит и сертификация на системи за управление според ISO 90001, ISO 14001, ISO 27001, BS OHSAS 18001, ISO 50001 наред с други стандарти. Сертификацията изгражда доверие и подпомага националното и международното сътрудничество с фирми и институции.

DAkkS
Управление на Качеството: ISO 9001
Управление на Околната среда: ISO 14001
Здраве и безопастност: OHSAS 18001
ÖHMI
ÖHMI-Eurocert GmbH
Селско стопанство: GMP+; GTP COCERAL; NVO; HACCP AZAV/SGB III
Отпадъци Nursing Care Institutions
Управление на Енергията: ISO 50001 ISO 27001 Kachel 2